Informacja Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie - Mistrzejowicach 
w sprawie ochrony danych osobowych

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie,  31-624 Kraków os. Bohaterów Września nr 33, jako administrator zgromadzonych danych osobowych – wykonując Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 roku, wydany celem wdrożenia i dostosowania zasad ochrony danych osobowych w Kościele katolickim do obowiązujących, od 25 maja 2018 roku, przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – przedstawia poniższą informację.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Parafię w celu:

 • kontaktowania się z Państwem, w tym przesyłania informacji o życiu i wydarzeniach, jakie miały lub będą miały miejsce w Parafii (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie
  z przepisami prawa kanonicznego lub świeckiego (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • przetwarzanie jest konieczne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą albo inne osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia),
 • przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (Parafii) (art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów niezbędnych, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Parafię lub stronę trzecią, za wyjątkiem sytuacji gdy ważniejsze od tych interesów są interesy, podstawowe prawa oraz wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ich ochrony zwłaszcza
  w przypadku, gdy tymi osobami są dzieci (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, albo wymagają tego działania podjęte na żądanie takiej osoby przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia).

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, które wskazano powyżej, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli to przetwarzanie następuje w uzasadnionym prawnie interesie i odbywa się na podstawie 6 ust. 1 f Rozporządzenia; po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, w których powstaną prawnie uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania,
 2. prawo dostępu do danych osobowych – mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i do uzyskania dostępu do tych danych osobowych oraz ich kopii, a także informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia,
 3. prawo do sprostowania danych – mogą Państwo żądać niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia tych danych,
 4. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – mają Państwo prawo żądać od nas niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku, gdy:
  • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do wykonania celów dla których zostały zgromadzone lub są przetwarzane,
  • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych i brak jest uzasadnionych prawnie podstaw ich dalszego przetwarzania,
  • posiadaliśmy i przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,
  • jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie nałożonego na nas zgodnie z prawem obowiązku;
   możecie się Państwo spotkać z odmową realizacji prawa do usunięcia danych osobowych bycia zapomnianym w przypadku, w którym będzie to niezbędne do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji, a także do wywiązania się z obowiązku prawnego, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej administratorowi władzy publicznej, z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo żądać tego w przypadku: kwestionowania prawidłowości danych Państwa, które przetwarzamy, przetwarzania danych niezgodnie z prawem i niezgody na ich usunięcia z domaganiem się ich ograniczenia, gdy nie potrzebujemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń, a także przy sprzeciwie odnośnie co do przetwarzania; mimo ograniczenia przetwarzania danych takie dane można przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, za Państwa zgodą w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego,
 6. prawo przeniesienia danych – mają Państwo prawo do otrzymania od nas danych osobowych lub do upoważnienia nas do ich przekazania innemu administratorowi
  w powszechnie używanym formacie, jeżeli jest to możliwe technicznie.

W razie uznania, że Państwa dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z prawem możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 1. Parafia oraz inne jednostki kościelne zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.
 2. właściwe organy administracji państwowej,
 3. podmioty współpracujące z Parafią przy obsłudze spraw prawnych i technicznych, w tym dostawcy oprogramowania oraz zapewniający serwis techniczny używanych urządzeń komputerowych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych lub zostały dopuszczone do danych, które znajdują się w posiadaniu Parafii.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale za wyjątkiem numeru telefonu oraz adresu e-mail, może stanowić warunek wykonania Państwa oczekiwań. Odmowa podania numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail jest równoznaczna z obowiązkiem wskazania innego, efektywnego sposobu kontaktu.

W sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: kancelaria@maryja-mistrzejowice.pl lub na  adres do korespondencji: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie,  31-624 Kraków os. Bohaterów Września nr 33.